Enter the QEMU Monitor interface - qm monitor

Enter the QEMU Monitor interface. More information: https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html.

  • Enter the QEMU Monitor interface of a specific virtual machine:

qm monitor {{vm_id}}